Rádi byste nám přispěli na činnost?

Naše středisko tvoří 5 oddílů a 1 roverský kmen, které se dohromady starají o výchovu a rozvoj více jak 130 dětí (podle údajů z registrace za rok 2018). Vede je při tom přes 30 vedoucích a roverských praktikantů. Podle odhadů budeme letos registrovat skoro 170 členů. Abychom se o takto vysokou členskou základnu mohli postarat máme nemalé výdaje na materiál a vybavení pro děti. Na konci roku 2018 se nám podařilo odkoupit za příznivou cenu dlouho pronajímanou táborovou základnu na Harasově, která je volně k dispozici pro oddílové výpravy, nicméně jsme zatíženi splátkami až do roku 2028. Do té doby však budeme muset omezit opravy a rekonstrukce na nezbytené minimum.

V případě, že byste nám chtěli přispět na provoz, nákup vybavení nebo opravy majetku, můžete tak učinit prostřednictvím finančního daru na náš účet vedený u Fio banka, a.s. Můžete taky peníze darovat na určitý účel, jen se prosím dopředu poraďte s některým vedoucím, zda bychom byli schopni tento dar uplatnit. Pokud nechcete omezovat účel využití prostředků – postačí napsat „DAR na činnost“.

Náš účet u FIO banka: 216040001/2010

Jako variabilní symbol uveďte 99 99 99 99 99
Do zprávy pro příjemce i do poznámky uveďte, že se jedná o DAR.

Specifické symboly jednotlivých oddílů můžete nalézt v profilech dostupných z horního menu.

qr platba pro dary na náš účet
QR Platba s předvyplněným VS a účtem.

Takto zaslaná platba bude vyhodnocena jako dar a příslušně rozlišena v našem účetnictví. Protože zasláním platby vyjadřujete souhlasnou vůli s darováním, není potřeba další administrativy. Pokud byste si chtěli dar zahrnout do svého vyúčtování daní, čtěte dále.

Dar si můžete odečíst z daní (dle legislativy k 1.1.2019)

V případě, že si budete chtít uplatnit dar ve svém vyúčtování daní, obraťte se prosím na e-mail lisak(zavinac)skaut(.)cz

Dárce je fyzickou osobou
Úpravu nalezneme v § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů.

  • z výše uvedeného ustanovení tedy vyplývá, že minimální souhrnná výše darů, která dárci umožní využít daňový odpočet je 1 000 Kč za rok;
  • aby bylo možné si dar odečíst, musí být věnován na zákonem zamýšlený účel – pro naše potřeby se ve smlouvách může objevit volné vymezení daru nebo velmi konkrétní (pro činnost oddílu XYZ, na provoz kluboven, na stavbu střediskové klubovny, na opravy střediskové základny, na činnost)
  • úspora, kterou při odečtu poplatník dosáhne, je rovna násobku daňové sazbě a výše daru (např. při sazbě 15 % je reálná úspora nz daru ve výši 2 000,- Kč na zaplacené dani 300,- Kč)

Dárce je právnickou osobou
Úpravu nalezneme v § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů.

  • z výše uvedeného ustanovení vyplývá, že minimální výše jednotlivého daru, která dárci umožní využít daňový odpočet je 2 000 Kč za rok;
  • dárce může uplatnit součet darů, který není vyšší než 10% ze základu daně (toto omezení si hlídá dárce sám a může být někdy překážkou pro poskytnutí dalšího daru).