Podporují nás

Junák – český skaut, středisko Lišák Neratovice, z. s. je spolkem, pro jehož činnost je důležitá podpora sponzorů a dárců. Vážíme si Vaší důvěry a děkujeme všem, díky jejichž velkorysosti můžeme uskutečňovat svou činnost a naplňovat naše cíle.

V minulých letech nás různými formami darů, sponzoringem či dotací podpořili:

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

MŠMT svými dotačními tituly podporuje činnost celého Junáka. Zejména díky těmto prostředkům se hnutí od svého znovuobnovení v roce 1990 rozvíjí a v masové míře drží dodnes. Finanční prostředky MŠMT každoročně pomáhají pokrýt značnou část finančních potřeb Junáka, který je díky tomu schopen nabízet kvalitní zázemí pro činnosti, akce a projekty dětí a mládeže. www.msmt.cz


Město Neratovice

Město Neratovice www.neratovice.cz je naším dlouhodobým partnerem, který nás podporuje. Městu Neratovice jsme v prvé řadě velice vděční za prostory našich kluboven. Díky podpoře města jsme mohli mimo jiné pořídit:

 • plachty podsadových stanů naší základny
 • kamna na naší táborovou základnu
 • dataprojektor
 • sportovní vybavení (lana, luky….)
 • koberec do kluboven
 • skříně a regály do kluboven a skladů

základní škola Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice

Základní škole www.zs-mpb.cz děkujeme za mnoho věcí, mimo jiné:

 • za dlouhodobou podporu naší činnosti
 • za propůjčení prostor domečku pro skladování vybavení našeho střediska
 • za pravidelné zapůjčování prostoru tělocvičny pro pravidelné konání našich Kukmenových vánočních her

Autobusová doprava Šperglová

V současné době využíváme k dopravě na anše akce převážně tuto firmu, jelikož firma Nybus již nejezdí. Naštěstí Autobusová doprava Šperglová je více než dobrá náhrada. Paní Lucii Šperglové bychom tímto rovněž rádi poděkovali za bezvadnou, spolehlivou a vždy příjemnou dopravu na téměř všechny naše akce. Moc moc děkujeme. https://autobusova-doprava.webnode.cz/


Cayman Pharma, s.r.o

Díky společnosti Cayman Pharma, jsme si mohli pořídit a obnovit sportovní vybavení, které bude plně využíváno v programu našich oddílů. Za což společnosti Cayman Pharma velice děkujeme.


Rodiče a rodinní příslušníci členů střediska, členové střediska…..

Těm všem patří velké poděkování, za veškerou podporu, které se nám dostává. Mnohdy ani nelze vyjádřit jak moc jsme za jejich podporu vděční.


Uvažujete o tom, že byste nás chtěli také podpořit?

Následující řádky by Vám mohly pomoci s rozhodováním.

Co dělá naše organizace?

Naše organizace se věnuje dětem a mladým lidem. Zaměřuje se na jejich výchovu i vzdělání ve volném čase. Skautský výchovný a vzdělávací systém je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Jeho principy jsou původní od vzniku skautingu. S časem a v závislosti na požadavcích a přáních našich členů se mění aktivity, které s dětmi podnikáme.

Jaký je princip skautského výchovného a vzdělávacího systému?

Principem je vytváření různorodých příležitostí, při kterých si děti přirozeným a atraktivním způsobem s ohledem na svou osobnost osvojují základní životní hodnoty, poznávají a vzdělávají se. Přirozený a atraktivní způsob znamená realizaci takových aktivit, které jsou dětem blízké, baví je, při kterých se zasmějí, při kterých jsou se svými kamarády. S námi si děti mohou vyzkoušet činnosti z různých oblastí – sportovní hry, rukodělné práce, umělecká činnost, poznávání vědy a techniky, poznávání přírody. Přitom jsou děti vedeny uplatňovat teoretické vědomosti i praktické dovednosti. Díky týmové práci při využití hierarchické struktury organizace, což je základním prvkem skautské výchovy, si děti nejen upevňují a zdokonalují své schopnosti a dovednosti jako jsou odpovědnost, organizační schopnosti, řízení, komunikační dovednosti, schopnosti empatie, ale také mohou získat přátelství i na celý život. Na základě bohaté nabídky aktivit děti samovolně zjišťují, co je baví, v čem jsou šikovné i v čem mají slabiny a my je učíme, jak s tím vším pracovat.

Jaké jsou naše největší výdaje?

 • výdaje na úpravy, drobné opravy a údržbu kluboven kde se pravidelně scházejí děti
 • výdaje na služby spojené s údržbou a provozem střediskové táborové základny na Harasově
 • výdaje na vzdělávání našich členů, kteří vedou dětské oddíly nebo je budou vést (kurzy zaměřené na pedagogiku, psychologii, schopnost organizace a týmové práce, znalost právních předpisů, zdravovědy a zásad bezpečnosti)
 • výdaje jako jsou účastnické poplatky na různých soutěžích a akcích krajského či národního rozsahu, výdaje na dopravu na tyto soutěže a akce
 • výdaje na různé akce, které organizujeme nejen pro naše dětské členy a ostatní členy střediska

Jak jsou ohodnoceni naši vedoucí, kteří se přímo věnují dětem?

Práce s dětmi je dobrovolná záležitost bez finančního ohodnocení.

Jak Vy nás můžete podpořit?

Pokud si představujete pod sponzorským darem jen velké částky nebo dary – mýlíte se. Pomůže nám každá maličkost (balík kancelářských papírů, barvy apod.). Za jakoukoli finanční či věcnou pomoc předem děkujeme. Můžete nás podpořit:

 • peněžním darem: Podpořit můžete naši činnost nebo přímo akci, kterou pořádáme.
 • věcným darem: Zkuste se informovat, co naše oddíly či středisko právě potřebují.
 • výpomocí: Vedoucí jednotlivých oddílů občas potřebují krátkodobou pomoc a velmi uvítají zájemce z řad dobrovolníků. Zkuste se informovat, jestli právě Vy můžete přispět svými zkušenostmi, dovednostmi či kontakty.
 • šířením našeho jména: Pomozte nám šířit skautskou myšlenku. Řekněte o skautech svým známým, zaměstnancům či zaměstnavatelům. Můžete dát na své webové stránky či facebook odkaz na naše webové stránky.

KONKRÉTNÍ FORMA POMOCI JE JEN NA VÁS

A co může udělat naše organizace pro Vás?

My pro Vás, Vaše děti nebo pro Vaše zaměstnance a jejich děti můžeme připravit program v podobě sportovních či dovednostních disciplín, Mikulášskou nadílku, apod.. Můžeme Vám na Vaše akce zapůjčit naše střediskové vybavení či základnu. Pro zvýraznění vánoční atmosféry rádi do Vaší organizace přineseme Betlémské světlo, které patří k tradičním vánočním symbolům. Jsme otevřeni dlouhodobější a pravidelné spolupráci i dalším aktivitám odpovídajícím našim možnostem.

V případě všech darů s Vámi sepíšeme darovací smlouvu nebo vystavíme potvrzení o přijetí daru s uvedením účelu, na který je dar věnován. Je naší samozřejmostí zveřejnit Vaše jméno na našich webových stránkách i na dokumentech s darem souvisejících.

Jak nás můžete podpořit finančně? 

Všem, kteří věnují svůj čas, materiální či finanční dar velmi děkujeme. Velmi si toho vážíme.