Co je to skauting?

Odpovědět na tuto otázku nějakou vyčerpávající definicí není vůbec jednoduché, neboť ani skauting není nijak jednoduchá záležitost. Aby se mi podařilo aspoň trochu tu složitost vystihnout, nebudu se pokoušet takovou definici podat, a místo toho nabídnu několik možných odpovědí, které z různého úhlu pohledu zachycují rozličné stránky skautingu, a které ve svém celku mohou poskytnout alespoň částečně odpovídající obrázek. Co je tedy skauting?

R. Baden-Powell

První odpověď by mohla znít, že skauting je celosvětové výchovné hnutí, které založil Angličan Sir Robert Baden-Powell v roce 1907, když si chtěl ověřit aplikovatelnost svých zkušenosti z vojenské služby v jižní Africe s působením života v přírodě na zvyšování fyzické zdatnosti a získávání dobrých charakterových vlastností na výchovu anglických chlapců – hnutí, které se k jeho úžasu setkalo s takovým nadšením chlapců, a za krátko i dívek, že se během několika málo let rozšířilo takřka do celého světa.

Z jiného úhlu pohledu je skauting životní styl: a to životní styl člověka, který se skautským slibem zavázal plnit povinnosti k Bohu, sobě samému i druhým lidem, a řídit se skautským zákonem, životní styl rytíře – bojovníka se zlem. Být skautem znamená především být dobrým člověkem, jak to shrnuje 10. bod skautského zákona: Skaut je čistý v myšlenkách, slovech a skutcích.

Rozhodně se také nebudou mýlit ti, kdo by řekli, že skauting je především život v přírodě a v souladu s přírodou, a poznávání přírody. „Skaut“ totiž znamená „stopař“: je to ten, kdo se umí dívat a vidět nesmírnou krásu přírody, která byla člověku dána, ale za kterou má rovněž zodpovědnost. Věřící skauti to vyjadřují tak, že skauting znamená hledání Božích stop v přírodě. Skaut je ten, kdo vidí, ctí a chrání hodnotu.

Ještě jiní řeknou, že skauting je hra. Z počátku třeba romantická hra na dobrodružství, na zálesáky či na indiány, ale později stále více hra na překonání sebe sama, hra na věrnost správnému směru, hra na výstup na horu. Odměnou za vítězství v takové hře pak není jen nějaký diplom či první příčka na desce slávy, nýbrž snad to nejcennější, z čeho se může člověk radovat: vědomí, že žiji svůj život dobře.

Úplně na závěr bych chtěl uvést jednu odpověď, kterou byste našli v podtitulu Baden-Powellovy slavné příručky Scouting for Boys, která byla jednou z příčin tak rychlého rozšíření skautingu po světě: Skauting je výchova dobrého občana cestou lesní moudrosti. Pokud bych měl s vědomím velkého zjednodušení a vynechání mnoha podstatného zvolit jednu co možná nejstručnější definici skautingu, myslím, že by to byla právě tato.

převzato ze https://www.skaut.org