STARÉ – odborka Ekolog

ODBORKA EKOLOG, odbornost Příroda okolo vody, odbornost Příroda v horách, odbornost Lesy

ODBORKA EKOLOG

I.stupeň

 • splnit podmínky I.stupně odborky ZNALEC ŽIVÉ PŘÍRODY nebo I.stupně některé z jejich odborností nebo I.stupeň odborky ZNALEC NEŽIVÉ PŘÍRODY nebo I.stupně některé z jejich odborností.

II.stupeň

 • 1. až 6. podmínku z odbornosti Příroda v horách
 • 6 podmínek z odborky Ekolog (z jakékoliv odbornosti)

III.stupeň

 • splnit podmínky II.stupně
 • 14 podmínek z odborky Ekolog (z jakékoliv odbornosti)

Odbornost PŘÍRODA OKOLO VODY

I.stupeň

 • neuděluje se.

II.stupeň

 • 1. až 11. podmínku z odbornosti Příroda okolo vody

III.stupeň

 • splnit podmínky II.stupně
 • splnit zbylé podmínky z odbornosti Příroda okolo vody

Podmínky

 1. Zná naše významné toky a nádrže (přirozené i umělé). Ví, co je povodí, rozvodí a úmoří.
 2. Ví, jak se liší horní, střední a dolní tok řeky a jaké ryby jsou pro každý úsek typické. Na táboře nebo na výpravě vysvětlí na konkrétních příkladech.
 3. Pozoruje a určí 10 druhů vodních bezobratlých.
 4. Pozoruje a určí 10 druhů dřevin rostoucích v zamokřených místech.
 5. Pozoruje a určí aspoň 5 druhů ryb a 5 druhů obojživelníků.
 6. S družinou nebo oddílem vyčistí úsek vodního toku nebo upraví studánku.
 7. Na příkladu rybníka, mokřadu, potoka apod. vysvětlí , co je ekosystém, popíše jeho základní složky, popíše potravní řetězce. Na nástěnku připraví schéma potravního řetězce a vztahů v ekosystému.
 8. Popíše významné typy vodních a mokřadních přírodních ekosystémů v okolí bydliště nebo tábora, zakreslí do mapky, kterou vyvěsí na vývěsce.
 9. Během jedné vegetační sezóny provede jednoduché pozorování vývoje populace vybraného druhu vodní či mokřadní rostliny nebo živočicha. Z pozorování pořídí jednoduchý záznam.
 10. Ví, co jsou bioindikátory, na příkladu družině vysvětlí, jak je lze využít ke zjišťování znečištění vodního toku nebo plochy. Připraví jednoduchou tabulku k určení čistoty vody podle přítomnosti bioindikátorů.
 11. Vysvětlí, jak jsou ohroženy vodní ekosystémy a jak tomuto ohrožení bránit.
 12. Pozoruje a určí 10 druhů vodních ptáků a 5 druhů vodních savců, zná způsob jejich života.
 13. Zná 15 druhů vodních rostlin a řas. Ví co je vodní květ, jak vzniká a co způsobuje.
 14. Pomocí bioindikátorů zmapuje s družinou kvalitu vybrané vodní plochy nebo toku v okolí bydliště nebo tábora. Zakreslí do mapky na nástěnku.
 15. Popíše významné typy vodních a mokřadních přírodních ekosystémů v naší republice, uvede příklad a ukáže na mapě.
 16. Podrobněji pozoruje vybraný vodní nebo mokřadní ekosystém. Popíše jeho abiotické podmínky a druhovou skladbu. Vysvětlí, jaké jsou jeho dominantní druhy a čím je určen jeho charakter.
 17. Pro družinu připraví pozorování vodních mikroorganismů (mikroskopem nebo lupou). Aspoň 5 z nich určí a vysvětlí jejich úlohu v přírodě.
 18. Vysvětlí, jaké jsou příčiny záplav, jaký je jejich vliv na krajinu a jak jim lze předcházet nebo zmírnit jejich následky.
 19. Družině jednoduchým způsobem vysvětlí následující pojmy. Současně k nim připraví informaci písemně formou schémat a obrázků: vznik a vývoj rašeliniště, vznik a vývoj meandrů, význam přirozených břehových porostů a mokřadů pro stabilitu krajiny, plankton, nekton, bentos, samočistící schopnost řeky.
 20. Má zpracován seznam alespoň 10 titulů odborné a populárně naučné literatury, ví, jak s literaturou pracovat a kde ji sehnat.
 21. Připraví alespoň jednoho člena oddílu ke splnění II.stupně této odbornosti.

Odbornost PŘÍRODA V HORÁCH

I.stupeň

 • neuděluje se.

II.stupeň

 • 1. až 9. podmínku z odbornosti Příroda v horách
 • 2 podmínky z odborky Ekolog (z jakékoliv odbornosti)

III.stupeň

 • splnit podmínky II.stupně
 • splnit zbylé podmínky z odbornosti Příroda okolo vody
 • 2 podmínky z odborky Ekolog (z jakékoliv odbornosti)

Podmínky

 1. Vysvětlí, co je ekosystém, popíše jeho základní složky, popíše potravní řetězec. Na vývěsku připraví schéma potravního řetězce a vztahů v ekosystému.
 2. Na příkladu z horského prostředí vysvětlí, co je přirozená druhová skladba společenstva.
 3. Popíše významné typy přírodních ekosystémů ve vybraném pohoří (různé typy lesů, mokřady, skály…..), zakreslí do mapky, kterou vystaví na vývěsce.
 4. Během jedné vegetační sezóny provede jednoduché pozorování vývoje populace vybrané rostliny nebo živočicha žijícího v horách. Z pozorování pořídí jednoduchý záznam.
 5. Ví, co jsou bioindikátory, na příkladu družině vysvětlí, jak je lze využít ke zjišťování stavu životního prostředí. Pro družinu připraví tabulku využití nějakého bioindikátoru.
 6. V přírodě porovná různé jedince téhož druhu žijící v odlišných podmínkách, vysvětlí, jak mohou vnější podmínky ovlivňovat růst a životaschopnost jedince.
 7. Pozná 50 druhů horských organismů (rostlin, živočichů, hub).
 8. Zná 3 nejvyšší pohoří v ČR, stručně je charakterizuje.
 9. Ví, jak jsou naše hory ohroženy, vysvětlí možnosti jejich ochrany.
 10. Popíše významné typy horských přírodních ekosystémů v naší republice (různé typy lesů, kleč, rašeliniště…), uvede příklad a ukáže na mapě.
 11. Podrobněji pozoruje vybraný horský ekosystém. Popíše jeho abiotické podmínky a druhovou skladbu. Vysvětlí, jaké jsou jeho dominantní druhy a čím je určen charakter.
 12. Ve vybraném pohoří u nás nebo v zahraničí pozoruje a družině vysvětlí důsledky geologické činnosti ledovců.
 13. Ví, co jsou endemity a relikty, u každého uvede příklad.
 14. Ví, kde a jak vznikají laviny, vysvětlí, jaký je vliv laviny na vegetaci.
 15. Navštíví aspoň jedno pohoří vyšší než 1500m, o jeho přírodě připraví písemné informace pro oddíl (včetně mapek, fotografií ……).
 16. Zná různé možnosti geologické stavby a vzniku pohoří a vysvětlí je na příkladech z ČR nebo zahraničí. Vysvětlí, jaký může mít geologický charakter hor vliv na jejich vzhled a vegetaci.
 17. Družině jednoduchým způsobem vysvětlí následující jevy. Současně k nim připraví informaci písemnou formou schémat a obrázků: výškové vegetační stupně, inverze, sukcese a klimax, funkce dravců v přírodě, význam vegetace pro stabilitu svahu.
 18. Má zpracovaný seznam aspoň 10 titulů odborné a populárně naučné literatury, ví, jak s literaturou pracovat a kde ji sehnat.
 19. Připraví alespoň jednoho člena oddílu ke splnění II.stupně této odbornosti.

Odbornost LESY

I.stupeň

 • neuděluje se.

II.stupeň

 • 1. až 10. podmínku z odbornosti Lesy

III.stupeň

 • splnit podmínky II.stupně
 • splnit zbylé podmínky z odbornosti Lesy
 • 3 podmínky z odborky Ekolog (z jakékoliv odbornosti)

Podmínky

 1. Na příkladu lesa vysvětlí, co je ekosystém, popíše jeho základní složky, popíše potravní řetězec. Na nástěnku připraví schéma potravního řetězce a vztahů v ekosystému.
 2. Na příkladu vysvětlí, co je přirozená druhová skladba lesního společenstva.
 3. Popíše významné typy lesů v okolí bydliště či tábora, zakreslí do mapky, kterou vystaví na nástěnce.
 4. Během jedné vegetační sezóny provede jednoduché pozorování vývoje populace vybrané lesní rostliny nebo živočicha. Z pozorování pořídí jednoduchý záznam.
 5. Ví, co jsou bioindikátory, na příkladu družině vysvětlí, jak je lze využít ke zjišťování stavu životního prostředí. Pro družinu připraví tabulku využití nějakého bioindikátoru.
 6. V přírodě porovná různé jedince téhož druhu žijící v odlišných podmínkách, vysvětlí, jak mohou vnější podmínky ovlivňovat růst a životaschopnost jedince.
 7. Navštíví aspoň tři pralesní rezervace. O každé připraví krátkou informaci na vývěsku.
 8. Vysvětlí jaké jsou funkce lesa.
 9. Pozná 50 druhů lesních rostlin, živočichů a hub.
 10. Ví, jak jsou naše lesy ohroženy, vysvětlí možnosti jejich ochrany.
 11. Pomocí bioindikátorů zmapuje kvalitu vybrané složky životního prostředí v okolí bydliště nebo tábora. Zakreslí do mapy na nástěnku.
 12. Popíše významné typy přírodních lesních ekosystémů v naší republice, uvede příklad a ukáže na mapě.
 13. Podrobněji pozoruje vybraný lesní ekosystém. Popíše jeho abiotické podmínky a druhovou skladbu. Vysvětlí, jaké jsou dominantní druhy a čím je určen jeho charakter.
 14. Vysvětí, jakou mají v lese úlohu houby (mykorrhiza, paraziti, saprofyti), ke každému typu v přírodě najde tři příklady.
 15. Vysvětlí, jaké jsou přírodě blízké způsoby hospodaření v lese, ukáže je na konkrétních příkladech.
 16. Družině jednoduchým způsobem vysvětlí následující jevy. Současně k nim připraví informaci písemně formou schémat a obrázků: foton, vertikální členění rostlinného společenstva, početnost nebo pokryvnost druhu ve společenstvu, sukcese a klimax, cyklický vývoj přirozeného lesního ekosystému.
 17. Má zpracovaný seznam aspoň 10 titulů odborné a populárně naučné literatury, ví, jak s literaturou pracovat a kde ji sehnat.
 18. Připraví alespoň jednoho člena oddílu ke splnění II.stupně této odbornosti.