STARÉ – odborka Historik

ODBORKA HISTORIK, odbornost Historie, odbornost Dějiny skautingu, odbornost Národopis, odbornost Sběratelství, odbornost Historie vodních skautů, odbornost Církevní historie


ODBORKA HISTORIK

I.stupeň

 • 10 podmínek z odborky Historik (z jakékoliv odbornosti)

II.stupeň

 • splnit podmínky I.stupně
 • 8 podmínek z odborky Historik (z jakékoliv odbornosti)

Odbornost HISTORIE

I.stupeň

 • 4 podmínky z odbornosti Historie
 • 3 podmínky z odborky Historik (z jakékoliv odbornosti)

II.stupeň

 • splnit podmínky I.stupně
 • 4 podmínky z odbornosti Historie
 • 3 podmínky z odborky Historik (z jakékoliv odbornosti)

Podmínky

 1. Prokáže znalost historie českého státu na úrovni svého věku.
 2. Prokáže znalost historie světa na úrovni svého věku.
 3. Prokáže znalost historie vybraného státu v souvislostech světových dějin.
 4. Zná historii své obce, svého města.
 5. Zná historické památky svého region.
 6. Zná alespoň 10 slavných postav naší historie a události, které je proslavily.
 7. Zná alespoň 10 slavných postav světové historie a události, které je proslavily.
 8. Zná základní časové dělení historie (pravěk, starověk…) a dovede je stručně popsat.
 9. Připraví alespoň jednoho člena oddílu ke splnění I.stupně této odbornosti.

Odbornost DĚJINY SKAUTINGU

I.stupeň

 • 5 podmínek z odbornosti Dějiny skautingu
 • 3 podmínky z odborky Historik (z jakékoliv odbornosti)

II.stupeň

 • splnit podmínky I.stupně
 • 4 podmínky z odbornosti Dějiny skautingu
 • 3 podmínky z odborky Historik (z jakékoliv odbornosti)

Podmínky

 1. Zná ideové předchůdce skautingu.
 2. Zná zakladatele světového skautingu.
 3. Má přehled o začátcích skautingu v Anglii.
 4. Zná začátky skautingu u nás.
 5. Má přehled o životě a díle A.B.Svojsíka.
 6. Prokáže znalost o dívčím skautingu ve světě.
 7. Prokáže znalost o dívčím skautingu u nás.
 8. Má přehled o historii českého skautingu od počátku po dnešek.
 9. Ví, kdy se konaly naše skautské sněmy.
 10. Připraví alespoň jednoho člena oddílu ke splnění I.stupně této odbornosti.

Odbornost NÁRODOPIS

I.stupeň

 • 4 podmínky z odbornosti Národopis
 • 3 podmínky z odborky Historik (z jakékoliv odbornosti)

II.stupeň

 • splnit podmínky I.stupně
 • 3 podmínky z odbornosti Národopis
 • 3 podmínky z odborky Historik (z jakékoliv odbornosti)

Podmínky

 1. Zná některé české a moravské národopisné oblasti (kroje, stavby, zvyky …..).
 2. Zná některé krajové písně a zvyky (stavění májky, vynášení smrtky, pálení čarodějnic, otvírání studánek, jízda králů …..).
 3. Zná některé místní báje, pověsti, říkadla, pověry …….
 4. Zná některou charakteristickou úpravu jídel.
 5. Zná alespoň 20 národních písní.
 6. Zná odbornou národopisnou literaturu a beletrii.
 7. Nacvičí buď sám nebo s družinou a předvede u táborového ohně nebo při jiné skautské akci libovolný výstup – lidové vyprávění, hru na lidový hudební nástroj, zpěv národních písní ….
 8. Připraví alespoň jednoho člena oddílu ke splnění I.stupně této odbornosti.

Odbornost SBĚRATELSTVÍ

Předmětem sbírání mohou být libovolné předměty, rozsah sbírky musí být přiměřený druhu sbíraných předmětů.

I.stupeň

 • Své sbírce se věnuje déle než rok a splnil všechny podmínky z odbornosti Sběratelství.

II.stupeň

 • Své sbírce se věnuje déle než tři roky a splnil všechny podmínky z odbornosti Sběratelství.

III.stupeň

 • Své sbírce se věnuje déle než pět let a splnil všechny podmínky z odbornosti Sběratelství.

Podmínky

 1. Předloží vlastní sbírku předmětů, která je systematicky a vkusně uspořádána.
 2. Při rozhovoru prokáže nejen skutečný zájem o zvolený obor sbírky, ale též i přiměřené znalosti o jeho historii, současnosti, parametrech či souvislostech.
 3. Zná literaturu, zabývající se příslušným oborem.
 4. Zná případné sběratelské skupiny, spolky či burzy v oboru, navázal s nimi sběratelský kontakt.

Odbornost HISTORIE VODNÍCH SKAUTŮ

I.stupeň

 • 8 podmínek z odbornosti Historie vodních skautů
 • 3 podmínky z odborky Historik (z jakékoliv odbornosti)

II.stupeň

 • splnit podmínky I.stupně
 • 8 podmínek z odbornosti Historie vodních skautů
 • 3 podmínky z odborky Historik (z jakékoliv odbornosti)

Podmínky

 1. Ví, kdo přinesl myšlenku vodních skautů do Čech, odkud a kdy.
 2. Zná vývoj vlajky a odznaku vodních skautů od roku 1912.
 3. Zná vývoj kroje a hodnostních označení vodních skautů a skautek.
 4. Ví, které jsou nejstarší oddíly vodních skautů v České republice.
 5. Ví, kde a kdy byla první vodácká lesní škola, kdo ji organizoval a vedl.
 6. Ví, kdo byl J.Wála.
 7. Ví, proč nejvyšší řád vodních skautů má ve znaku bobra.
 8. Ví, odkdy vychází Kapitánská pošta a k čemu slouží.
 9. Ví, kdo byl prvním nositelem olympijské zlaté medaile za vodní disciplínu.
 10. Vysvětlí, co je HKVS.
 11. Ví, kdy projela první kanoe Vltavou a Labem a kdo byl její posádkou.
 12. Ví, na kterém šlechtickém znaku najde kajakáře na člunu.
 13. Ví, která města mají ve znaku loď nebo vodního živočicha.
 14. Ví, kdo byl vrátný a pobřežní.
 15. Ví, co byla navigace a k čemu se zřizovala (stavitelství).
 16. Ví, které řeky a až kam jsou u nás mezinárodní.
 17. Ví, kdo přinesl do Čech nový způsob pádlování vkleče na kánoi.
 18. Zná názvy vodních skautů v zahraničí.
 19. Připraví alespoň jednoho člena oddílu ke splnění I.stupně této odbornosti.

Odbornost CÍRKEVNÍ HISTORIE

I.stupeň

 • 1. až 7. podmínka z odbornosti Církevní historie (bez podmínky 2b).

II.stupeň

 • splnit podmínky I.stupně
 • 8. až 11. podmínka z odbornosti Církevní historie (plus podmínku 2b).

III.stupeň

 • splnit podmínky II.stupně
 • 12. až 21. podmínka z odbornosti Církevní historie.

Podmínky

 1. Zná hlavní biblické i nebiblické prameny pro zkoumání života církve v prvních staletích a s jejich pomocí připraví pro své vrstevníky přednášku o vzniku a životě církve v této době.
 2. A) zná hlavní etapy vývoje církve v prvních dvou tisíciletích (období pronásledování v Římské říši, období Otců a navázání na řecko-římskou kulturu, církev po rozpadu Říše západořímské a její pronikání do germánského světa, rozdělení východního a západního křesťanství, církev ve vrcholném středověku, úpadek evropského křesťanství a reformace, pronikání křesťanství do Asie, Afriky a Ameriky, církev v době „po osvícení“, současná doba) a základní historické souvislosti, které je spoluvytvářely (Římská říše jako „světové imperium“, stěhování národů, rozpad Říše římské, Germáni v Evropě, vznik středověkých států, řádů a klášterů, měst, universit, zámořské objevy……………..). B) o některém období nebo jevu připraví s pomocí odborné literatury (kroniky, legendy, historické práce) podrobnější přednášku pro své vrstevníky.
 3. Zná hlavní důvody rozkolů: mezi východním a západním křesťanstvím (kulturně politické důvody) a příčiny pozdějšího rozkolu v západním křesťanství (mravní úpadek církve, zvláště kléru).
 4. Ví, kdy vzniklo, oč usiluje ekumenické hnutí a jaké má dosud výsledky.
 5. Má přehled o základní struktuře viditelné části církve, o počtu, složení a rozmístění hlavních částí ve světě i u nás a připraví o tom pro své vrstevníky výklad s použitím map.
 6. Ví, kdo byli Cyril a Metoděj ze Soluně, Vojtěch Slavníkovec, kníže Václav, Anežka Česká, Zdislav z Lemberka, Prokop Sázavský, Matěj z Janova, Jan Milíč z Kroměříže, Arnošt z Pardubic, Jan Hus, Jeroným Pražský, Jan Rokycana, Jan Nepomucký, Petr Chelčický, Jan Amos Komenský, Jan Sarkander, Klement Maria Hofbauer, Jan Nepomuk Neumann, biskup Gorazd, František Tomášek, Josef Zvěřina a o životě a díle jednoho z nich připraví pro své vrstevníky krátký pořad.
 7. Ví, kdo byli sv.Jiří, Augustin Aurelius, František z Assisi, Tomáš Akvinský, Martin Luther, Jan Kalvín, Terezie z Avyly, František Saleský, František Xaverský, Bartoloměj Las Casas, Jan Bosco, Maxmilián Kolbe, Dietrich Bonhoeffer, Albert Schweitzer, Edita Steinová, Martin Luther King, Jan XXIII., Matka Tereza a Roger Schutz.
 8. Zná hlavní biblické i nebiblické prameny pro zkoumání života církve do roku 313n.l. a s jejich pomocí připraví pro své vrstevníky alespoň čtyřdílný cyklus o vzniku a životě církve v tomto období.
 9. Zná hlavní důvody rozkolů: mezi východním a západním křesťanstvím (kulturně politické důvody) a příčiny pozdějšího rozkolu v západním křesťanství (mravní úpadek církve, zvláště kléru), jejich konkrétní podobu i druhotné (teologické) důvody, které z nich byly později vyvozovány (zejména v reformaci pro pojetí církve) –  v rozsahu knihy August Franzen „Malé církevní dějiny“.
 10. 10.    Ví, kdy vzniklo, oč usiluje ekumenické hnutí a jaké má dosud výsledky: pro své vrstevníky připraví přednášku (nebo článek) o historii komunity v Taizé.
 11. Má přehled o základní struktuře viditelné části církve, význačných představitelích, počtu, složení a rozmístění hlavních částí ve světě i u nás a připraví o tom pro své vrstevníky výklad s použitím map.
 12. Prokáže znalost hlavních pramenů pro zkoumání historie církve (včetně jejich hodnověrnosti a možností využití).
 13. Prostudoval některé ze současných, v češtině dostupných souhrnných přehledů o církevních dějinách pojatých z katolické i protestantské pozice (August Franzen „Malé církevní dějiny“, Amedeo Molnár – některá přehledová práce, M.Bič, J.L.Hromádka, R.Říčan, J.B.Souček – „Základy učení křesťanského“ – 3.kapitola, Jaroslav Kadlec „Přehled českých církevních dějin“…….) a připraví z toho pro své vrstevníky cyklus přednášek (čánků).
 14. Prostudoval některou z historických prací o Ježíši Nazaretském (Günter Bronkamm „Ježíš Nazaretský“, Wolfgang Trilling „Hledání historického Ježíše“, Traugott Holz „Ježíš z Nazareta“, Gerd Thiessen „Galilejský“…..) a připraví o tom přednášku či článek.
 15. Seznámil se s knihou „Čtyři vyznání“ (augspurské, bratrské, helvétské a české) a připravil o tom přednášku nebo populárně vědecký článek.
 16. Seznámil se s Palackého hodnocením úlohy křesťanství a církví v našich dějinách a uspořádal o tom pro své vrstevníky přednášku.
 17. Zná Masarykovo pojetí českých dějin (Českou otázku) a připraví o něm pro své vrstevníky přednášku s ukázkami.
 18. Prostudoval Pekařovu práci „O smyslu českých dějin“, některé práce Petra a Ivany Čornejových o době husitské a pobělohorské, knížku Václava Vaška „Neumlčená“ a obohatí tím program oddílu.
 19. Prokáže chyby a jednostrannosti v knize Pavla K. Mráčka „Příručka církevních dějin“.
 20. Sleduje práci „husovské komise“ a komise pro zkoumání 17. a 18. Století a připraví o současném stavu této práce pro své vrstevníky přednášku nebo o tom napíše několik článků.
 21. Připraví alespoň jednoho člena oddílu ke splnění nižšího stupně této odbornosti.
Příspěvek byl publikován v rubrice skauti a skautky, skautská praxe. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.