STARÉ – odborka Literát

ODBORKA LITERÁT, odbornost Literatura, odbornost Kronika, odbornost Novinář, odbornost Znalost bible


ODBORKA LITERÁT

I.stupeň

 • 2 podmínky z odbornosti Literatura
 • 2 podmínky z odbornosti Kronika
 • 2 podmínky z odbornosti Novinář
 • 2 podmínky z odbornosti Znalost bible
 • 4 libovolné podmínky z odborky Literát (z jakýchkoliv odborností).

II.stupeň

 • splnit podmínky I.stupně
 • 1 podmínka z odbornosti Literatura
 • 1 podmínka z odbornosti Kronika
 • 1 podmínka z odbornosti Novinář
 • 1 podmínka z odbornosti Znalost bible
 • 4 libovolné podmínky z odborky Literát (z jakýchkoliv odborností).

Odbornost LITERATURA

I.stupeň

 • 1.-5. podmínka z odbornosti Literatura
 • 2 podmínky z odborky Literát (z jakékoliv odbornosti)

II.stupeň

 • splnit podmínky I.stupně
 • 4 podmínky z odbornosti Literatura
 • 2 podmínky z odborky Literát (z jakékoliv odbornosti)

III.stupeň

 • splnit podmínky II.stupně
 • 3 podmínky z odbornosti Literatura
 • 2 podmínky z odborky Literát (z jakékoliv odbornosti)

Podmínky

 1. S oblibou hodně čte, vede si čtenářský deník. Předloží záznam za půl roku.
 2. Zná z vlastní četby základní díla literatury pro děti a mládež (české i světové) a doporučuje je ostatním.
 3. O přečteném dovede souvisle vyprávět na družinové schůzce.
 4. Má přečteno vždy alespoň jedno dílo od 5 známých českých spisovatelů.
 5. Dovede recitovat s porozuměním alespoň 10 básní podle vlastního výběru.
 6. Ví, kde je nejbližší veřejná knihovna.
 7. Založí si vlastní knihovničku a předloží katalog.
 8. Má přehled o současné skautské literatuře, odborné i beletrii, o skautských časopisech.
 9. Zná v hlavních rysech dějiny české literatury.
 10. Zná základní literární druhy a směry.
 11. Dovede jmenovat alespoň některé autory světové literatury a zařadit je do souvislostí časových i jiných (druh, literární směr …..).
 12. Orientuje se v současné literatuře pro mládež a doporučuje ji ostatním.
 13. Přečtenou povídku nebo báseň kriticky rozebere a zhodnotí, příp. ji doporučí ostatním členům oddílu.
 14. Připraví alespoň jednoho člena oddílu ke splnění I.stupně této odbornosti.

Odbornost KRONIKA

I.stupeň

 • 1.-6. podmínka z odbornosti Literatura
 • 3 podmínky z odborky Literát (z jakékoliv odbornosti)

II.stupeň

 • splnit podmínky I.stupně
 • splnit zbylé podmínky z odbornosti Kronika
 • 3 podmínky z odborky Literát (z jakékoliv odbornosti)

Podmínky

 1. Vede po dobu 1 roku kroniku své družiny či oddílu.
 2. Zná historii svého oddílu a střediska.
 3. Zná historii českého skautingu.
 4. Zná (v rozsahu přiměřeném věku) dějiny svého národa.
 5. Umí vyprávět o přečtené kronice, příběhu, historické povídce apod.
 6. Používá gramaticky i slohově správné češtiny.
 7. Vede po dobu jednoho roku kroniku svého oddílu nebo střediska.
 8. Zná významné historické památky v místě svého bydliště a dovede s nimi seznámit o ostatní.
 9. Pravidelně čte a zajímá se o kulturní dění ve svém okolí.
 10. Připraví alespoň jednoho člena oddílu ke splnění I.stupně této odbornosti.

Odbornost NOVINÁŘ

I.stupeň

 • 1.-4. podmínka z odbornosti Novinář
 • 3 podmínky z odborky Literát (z jakékoliv odbornosti)

II.stupeň

 • splnit podmínky I.stupně
 • splnit zbylé podmínky z odbornosti Novinář
 • 3 podmínky z odborky Literát (z jakékoliv odbornosti)

Podmínky

 1. Napíše příspěvek (článek, referát), o některé oddílové nebo střediskové akci tak, aby mohl být uveřejněn v denním tisku.
 2. Předloží alespoň tři své příspěvky, které byli uveřejněny v některém skautském časopisu.
 3. Sestaví návrh propagačního materiálu propagujícího družinu, oddíl nebo středisko.
 4. Sleduje pravidelně denní tisk a předloží výstřižky týkající se skautské činnosti a výchovy.
 5. Stará se alespoň po dobu jednoho roku o vydávání oddílového nebo střediskového časopisu, přispívá svými články i na vývěsku oddílu.
 6. Po dobu jednoho roku přispívá svými články do nějakého skautského časopisu, oblastního nebo ústředního.
 7. Umí vysvětlit zvláštnost jednotlivých literárních útvarů – povídka, novela, fejeton, román apod.
 8. Vysvětlí co je autorské právo a copyright.
 9. Připraví alespoň jednoho člena oddílu ke splnění I.stupně této odbornosti.

Odbornost ZNALOST BIBLE

Smyslem této odbornosti je poznat a oblíbit si ústřední knihu nejen židovství a křesťanství, ale celé evropské civilizace a toto poznání zprostředkovávat ostatním. Plnit ji mohou všichni.

I.stupeň

 • 1.-7. podmínka z odbornosti Znalost Bible

II.stupeň

 • splnit podmínky I.stupně
 • 8.-13. podmínka z odbornosti Znalost Bible

III.stupeň

 • splnit podmínky II.stupně
 • zbylé podmínky z odbornosti Znalost Bible

Podmínky

 1. Zná rozdělení Bible (na knihy, patřící do skupin Zákon, Dějiny, Moudrost, Proroctví – Starý zákon; evangelia, listy, apokalypsa – Nový zákon), dobře se v ní orientuje (podle standardních zkratek v ní dokáže spolehlivě hledat).
 2. Rozlišuje židovské písmo a křesťanský kánon Bible v hlavních tradicích (pravoslavní, katolické a reformační) – zná pro jednotlivé tradice kritéria výběru knih do kánonu. (vysvětlení lze nalézt např. v úvodech k ekumenickému překladu Bible)
 3. Zná základní historické, kulturní a společenské souvislosti vzniku Bible v rozsahu úvodů Bible, Starý zákon a Úvod do Nového zákona v ekumenickém vydání Bible.
 4. Přečetl knihu Jana Sokola „Čtení z Bible“ nebo jinou obdobnou knihu.
 5. Připraví pro ostatní alespoň tři různé programy čerpající z Bible (soutěž, hru, výstavku, vyprávění…….).
 6. Prokáže schopnost rozlišovat základní literární druhy v Bibli.
 7. Nalezne v umění alespoň 5 příkladů inspirace Biblí (obrazy, film, literatura, sochařství……).
 8. Má svou vlastní Bibli, ze které si pravidelně čte.
 9. Spolehlivě rozlišuje různé základní literární formy a dokáže to s pomocí komentářů k ekumenickému vydání uplatnit i na komplikovanějších příkladech (1. až 11. Kapitola Geneze, Exodus, Jozue, Job, Jonáš).
 10. Dovede vysvětlit, co rozumí křesťanská tradice „inspirací Písma“ a zná nejtypičtější případy z dějin, kdy chybné chápání této inspirace vedlo ke konfliktům s vědou.
 11. Zná z paměti některé biblická podobenství a jejich výklad, což předvede vhodnou formou (vyprávěním, dramatizací, hrou…) svým vrstevníkům.
 12. Pomůže některému mladšímu dítěti „objevit“ Bibli (pravidelně mu z ní čte, vypráví mu biblické příběhy, pomáhá mu poznávat, jak může Bible mluvit i dnes k nám).
 13. Předvede alespoň deset příkladu, kdy dnešní lidé používají biblická rčení, aniž si to většinou uvědomují („solný sloup“, Kdo nepracuje, ať nejí“…..) – včetně nalezení původních mist v Bibli.
 14. Přečetl celou ekumenickou Bibli včetně komentářů.
 15. Dovede jasně charakterizovat obsah všech knih Bible (včetně deuterokanonických – apokryfních), v rozsahu úvodů ekumenického překladu Bible.
 16. Dovede vrstevníkům vysvětlit, co rozumí reformační tradice zásadou „sola Scriptura“.
 17. Přečetl dokument 2.vatikánského koncilu „O božím slově“ a dovede ho vrstevníkům přetlumočit.
 18. Dovede na konkrétních příkladech uplatnit základní Augustinovo pravidlo interpretace biblického textu. Ví, jak se jednotlivé křesťanské tradice snaží řešit potřebu nalézání správného výkladu.
 19. Přečetl alespoň 4 populárně odborné knihy o Bibli, které v současné době v češtině existují, a tuto znalost prokáže vhodnou formou (přednáška, článek, pořad, diskuze apod.).
 20. Spolehlivě ovládá rozlišování literárních druhů v Bibli a dovede ho používat v konkrétních příkladech při interpretaci biblického textu.
 21. Je v kontaktu s nějakým současným českým biblistou (např. účast na seminářích nebo písemným kontaktem).
 22. Seznámil se s židovskou literaturou vycházející z Bible (talmud, midraše, chasidská vyprávění) a připraví o tom pro své vrstevníky program (literární pásmo, hru …..).
 23. Ví, jaký je vztah islámu k Bibli (a dovede to konkrétně doložit na textech Koránu).
 24. Připraví alespoň dva členy oddílu ke splnění odbornosti Znalost Bible nižšího stupně.
 25. Zná alespoň deset významných uměleckých či vědeckých děl inspirovaných Biblí (opery, romány, vědecké teorie apod.).