STARÉ – odborka Služba bližním

ODBORKA SLUŽBA BLIŽNÍM, odbornost Péče o dítě a domácnost, odbornost Společenské chování, odbornost Průvodcovská služba, odbornost Záchrana, odbornost Zdravověda, odbornost Diakonie (milosrdná služba)


ODBORKA SLUŽBA BLIŽNÍM

I.stupeň

 • 10 podmínek z libovolných odborností (minimálně však ze tří různých) odborky Služba bližním

II.stupeň

 • splnit podmínky I.stupně
 • 10 podmínek z libovolných odborností odborky Služba bližním

Odbornost PÉČE O DÍTĚ A DOMÁCNOST

I.stupeň

 • 1. až 4. podmínka z odbornosti Péče o dítě a domácnost
 • 4 podmínky z odbornosti Péče o dítě a domácnost

II.stupeň

 • splnit podmínky I.stupně
 • 5. až 8. podmínka z odbornosti Péče o dítě a domácnost
 • 4 podmínky z odbornosti Péče o dítě a domácnost

Podmínky

 1. Zná všeobecnou hygienu kojeneckého a dětského věku.
 2. Zná osobní hygienu, mytí, koupání, péči o vlasy a zuby, oči, nos, nehty a důležitost vydatného spánku.
 3. Zná pravidla hygieny pro styk s okolím, pro vycházky, pobyt na čerstvém vzduchu.
 4. Zná základní hygienická pravidla pro oblékání, obouvání a jejich dodržování v různých ročních dobách.
 5. Pohlídá a zabaví batole nejméně po dobu 1 hodiny.
 6. Umí umýt nádobí, ustlat lůžko a uklidit pokoj.
 7. Pro rodinu připraví snídani.
 8. Pro rodinu provede běžný nákup.
 9. V hlavních rysech zná výživu batolete a dítěte.
 10. Zná hygienu bydlení a prostředí, význam rodinného prostředí.
 11. Pečuje o dítě odpoledne a večer, nakrmí je, vykoupe a uloží ke spánku.
 12. Postará se o nemocného, dovede změřit teplotu a podat lék.
 13. Umí vyprat a vyžehlit prádlo, vyčistit oblek, vyčistit a udržovat obuv.
 14. Umí připravit jednoduchá jídla.
 15. Připraví pro rodinu slavnostní oběd.
 16. Podílí se na větším úklidu domácnosti.
 17. Pravidelně provádí některé domácí práce (mytí nádobí, úklid, zalévání květin, vynášení odpadků).
 18. Dovede jednoho člena oddílu ke splnění I.stupně této odbornosti.

Odbornost SPOLEČENSKÉ CHOVÁNÍ

I.stupeň

 • 4 podmínky z odbornosti Společenské chování
 • 4 podmínky z odborky Služba bližním (z jakékoliv odbornosti)

II.stupeň

 • splnit podmínky I.stupně
 • 4 podmínky z odbornosti Společenské chování
 • 4 podmínky z odborky Služba bližním (z jakékoliv odbornosti)

III.stupeň

 • splnit podmínky II.stupně
 • zbylé podmínky odbornosti Společenské chování

Podmínky

 1. Zná základní pravidla společenského chování a odpovídajícícm způsobem jedná v rodině, v oddíle i ve společnosti.
 2. Zná základní pravidla podávání pokrmů a nápojů.
 3. Zná alespoň 4 společenské hry pro děti a umí zabavit družinu alespoň na 15 minut.
 4. Poučí o základech společenského chování členy své družiny.
 5. Umí uvítat hosty doma, v klubovně i na táboře.
 6. Umí se postarat o návštěvníka z cizí země.
 7. Po všech stránkách připraví a vede slavnostní besídku.
 8. Umí jednat vhodným způsobem na úřadech při vyřizování osobních nebo oddílových záležitostí.
 9. Zná alespoň tři společenské hry pro dospělé.
 10. S družinou připraví scénku o společenském chování pro ostatní členy oddílu.
 11. Dovede jednoho člena oddílu ke splnění I.stupně této odbornosti.

Odbornost PRŮVODCOVSKÁ SLUŽBA

I.stupeň

 • 1. až 4. podmínka z odbornosti Průvodcovská služba
 • 2 podmínky z odbornosti Společenské chování

II.stupeň

 • splnit podmínky I.stupně
 • 4 podmínky z odbornosti Průvodcovská služba
 • 2 podmínky z odbornosti Společenské chování

III.stupeň

 • splnit podmínky II.stupně
 • zbylé podmínky odbornosti Průvodcovská služba

Podmínky

 1. Zná důkladně topografii svého města nebo obce, umí poskytnout informace o tom, jak se dostat do dalších částí, obcí a města.
 2. Naučí družinu, kde jsou nejdůležitější úřady  a služby, zdravotní pohotovost, nemocnice, lékárna, hasiči, pošta, veřejný telefon, policie.
 3. Zná stanoviště veřejné dopravy (vlak, autobus, taxi…), má přehled o hlavních komunikacích, směrech a vzdálenostech.
 4. Zajišťuje pro oddíl informace z jízdních řádů.
 5. Ví, kde jsou kulturní zařízení (divadla, kina, výstavy, koncerty), informuje pravidelně oddíl o kulturních akcích v okolí.
 6. Zná možnosti ubytování a stravování v okolí a umí podat informace hostům.
 7. Ví, kde je čerpací stanice a autoopravna.
 8. Zná dějiny svého bydliště a jeho historicky a kulturně cenné památky.
 9. Zná krajové zvyky, národopisné zvláštnosti a významné osobnosti.
 10. Zná významná místa v širším okolí a ví, v čem spočívá jejich význam. Ví, jak se k těmto místům dopravit (vlakem, autobusem, pěšky).
 11. Dovede provádět městem (obcí), promluvit o jeho minulosti a ukázat jeho současnost.
 12. Provede cizince městem (obcí), při výkladu použije světového jazyka.
 13. Má bezvadné společenské vystupování.
 14. Dokáže se vyjadřovat správně česky a umí promluvit ke skupině.
 15. Dovede jednoho člena oddílu ke splnění I.stupně této odbornosti.

Odbornost ZÁCHRANA

I.stupeň

 • splnit podmínky oblasti Zdraví I.stupně skautské zdatnosti
 • 1. až 5. podmínka z odbornosti Záchrana
 • 1 podmínka z odbornosti Záchrana
 • 1 podmínka z odbornosti Zdravověda

II.stupeň

 • splnit podmínky I.stupně
 • splnit podmínky oblasti Zdraví II.stupně skautské zdatnosti
 • 6 podmínek z odbornosti Záchrana
 • 2 podmínky z odbornosti Zdravověda

III.stupeň

 • splnit podmínky II.stupně
 • absolvovat zdravotnický kurz

Podmínky

 1. Ví, jak přivolat pomoc v krizových situacích (záchranka, hasiči, horská služba, policie).
 2. Vi, kdy a jak nouzově zastavit dopravní prostředky (vlak, eskalátor, výtah, MHD…).
 3. Umí vypnout elektrický proud, zavřít vodu a plyn a ví, jak jsou závěry označeny.
 4. Zná jednoduché hasící prostředky a jejich použití, ví, jak použít domovní hydrant.
 5. Ví, jak se chovat při dopravní nehodě.
 6. Zná zásady bezpečnosti při lyžařských akcích na horách.
 7. Zná zásady bezpečnosti při činnosti na vodě (plavání, jízda na lodích).
 8. Předvede některé způsoby přemisťování raněného (nešení, nosítka, lanové techniky, transport na sněhu …).
 9. Zná zásady technické první pomoci při úrazu elektrickým proudem, zasypání, otravě (plyn), podchlazení.
 10. Zná zásady požární prevence.
 11. Zná způsoby záchrany tonoucího.
 12. Zná druhy hasících přístrojů a jejich použití.
 13. Umí správně nasadit hydrant a spojovací hadice.
 14. Ví, co ovlivňuje vznik a průběh požáru (hořlavost materiálů, povětrnostní podmínky, teploty hoření…..).
 15. Předvede vynesení tonoucího z vody (pláž, stupňový břeh, loďka).
 16. Zná způsoby zabezpečení záchrany v předvídatelných situacích (vodácké akce), zná záchranné prostředky a jejich použití.
 17. Zná zásady bezpečnosti při horských túrách a lezení.
 18. Zná zásady pohybu, způsoby vyproštění a transport raněného v exponovaném terénu, zná nebezpečí dlouhého visu.
 19. Zná negativní působení chemických látek a ví, jak postupovat při zjištění jejich úniku.
 20. Dovede jednoho člena oddílu ke splnění nižšího stupně této odbornosti.

Odbornost ZDRAVOVĚDA

I.stupeň

 • splnit podmínky oblasti Zdraví I.stupně skautské zdatnosti
 • 1. až 4. podmínka z odbornosti Zdravověda
 • 1 podmínka z odbornosti Zdravověda

II.stupeň

 • splnit podmínky I.stupně
 • splnit podmínky oblasti Zdraví II.stupně skautské zdatnosti
 • 5 podmínek z odbornosti Zdravověda

III.stupeň

 • splnit podmínky II.stupně
 • absolvovat zdravotnický kurz

Podmínky

 1. Zná základní anatomické pojmy.
 2. Zná základní zásady správné výživy.
 3. Zná význam cvičení a sportu pro organismus.
 4. Zná význam pravidelného mytí, péče o vlasy a chrup a denní životosprávy.
 5. Zná rizika návykových látek.
 6. Zná základní funkce orgánů a systémů.
 7. Zná nejčastější příčiny úrazů v domácnosti a v dětském kolektivu a jejich prevenci.
 8. Zná základní polohy v první pomoci (stabilizovaní, autotransfuzní, při bolesti břicha….).
 9. Zná základní postupy při improvizovaném odsunu raněného.
 10. Zná základní zásady ošetření při zasažení chemickými látkami (otravy, poleptání apod.).
 11. Zná nebezpečí otravy oxidem uhelnatým, prevenci a první pomoc při otravě.
 12. Dovede jednoho člena oddílu ke splnění nižšího stupně této odbornosti.

Odbornost DIAKONIE (milosrdná služba)

Smyslem této odborky je podporovat citlivost dětí pro potřeby druhých lidí a současně je vést k tomu, aby jejich následná pomoc byla skutečně účinná. Odborka je otevřená všem.

I.stupeň

 • 1. až 7. podmínka (verze A) z odbornosti Diakonie

II.stupeň

 • splnit podmínky I.stupně
 • 1. až 8. podmínka (verze B) z odbornosti Diakonie

III.stupeň

 • splnit podmínky II.stupně
 • 9. a 11. podmínka z odbornosti Diakonie

Podmínky

 1. Soustavně a pravidelně vykonává doma nějaké dvě(A) tři(B) věku přiměřené služby (po dohodě s rodiči).
 2. Alespoň půl roku(A) dlouhodobě(B) pomáhal nějakému spolužákovi, kamarádovi či členu oddílu s učením či jinou užitečnou činností (hra na hudební nástroj, domácí práce, starost o zvíře….). Nesmí při tom zanedbávat vlastní povinnosti.
 3. Běžně pomáhá svým rodičům, příbuzným nebo známým s mladšími dětmi (pomáhá s oblékáním, koupáním, krmením, programem apod.) + (B) a je schopen se o ně postarat i celé půldne.
 4. V průběhu roku občas(A) pravidelně(B) navštěvuje nějakého opuštěného starého či nemocného člověka (a nakupuje mu, uklízí, čte ……). Při několika počátečních návštěvách je přítomen vůdce nebo jiný dospělý.
 5. Prokazuje schopnost citlivě vnímat potřeby okolí a účinně na ně reaguje (pomoc potřebným, péče o veřejná místa a majetek, ochrana přírody…..).
 6. Zná život a dílo alespoň tří významných osobností, které věnovaly svůj život potřebným lidem (Albert Schweitzer, Anežka Přemyslovna, Matka Tereza, Raoul Follereau, Olga Havlová…..) a o jedné(A) o třech(B) z nich připraví pro oddíl program.
 7. Systematicky se zdokonaluje v nějakých znalostech či dovednosti, kterou by mohl být druhým lidem užitečný (znalost okolí bydliště, orientace v jízdních řádech, zašívání, pletení, cizí jazyk, zdravotnické dovednosti, fotografování…….) a prakticky to prokáže(A) alespoň rok prokazoval(B).
 8. Zná základní organizace, které se ve světě i u nás angažují v pomoci lidem (Červený kříž, Charita, ADRA, Člověk v tísni, Výbor dobré vůle……) a s některou z nich spolupracuje. Má o těchto organizacích informace, které předává svému okolí.
 9. Pravidelně přispívá na potřebné lidi z peněz, které získal vlastní činností (konto Paraple, konto Bariéry, Unicef….).
 10. V rámci farnosti, sboru nebo jiného společenství či organizace se pravidelně účastní pomoci potřebným lidem (formou pečovatelské služby…..).
 11. Účastní se jako člen týmu vedení alespoň dvou týdenních akcí za rok zaměřených na pomoc jiným lidem (buď akcí oddílových či jiných užitečných podniků pro děti – např. tábor pro handicapované děti…….).
Příspěvek byl publikován v rubrice skauti a skautky, skautská praxe. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.