STARÉ – odborka Znalec neživé přírody

ODBORKA ZNALEC NEŽIVÉ PŘÍRODY, odbornost Speleologie, odbornost Astronomie, odbornost Geologie


ODBORKA ZNALEC NEŽIVÉ PŘÍRODY

I.stupeň

 • splnit 12 libovolných podmínek, minimálně ze dvou libovolných odborností

II.stupeň

 • splnit podmínky I.stupně
 • splnit 8 libovolných podmínek, minimálně ze dvou libovolných odborností

Odbornost SPELEOLOGIE

I.stupeň

 • 1.-3. podmínka z odbornosti Speleologie
 • 3 podmínek z odbornosti Speleologie
 • 2 podmínky z odborky Znalec neživé přírody (z jakékoliv odbornosti)

II.stupeň

 • splnit podmínky I.stupně
 • 4.-8. podmínka z odbornosti Speleologie
 • 3 podmínek z odbornosti Speleologie
 • 2 podmínky z odborky Znalec neživé přírody (z jakékoliv odbornosti)

III.stupeň

 • splnit podmínky II.stupně
 • splnit zbylé podmínky z odbornosti Speleologie

Podmínky

 1. Zná krasové jevy podzemní a ví, jak vznikají.
 2. Zná bezpečnostní zásady pro pohyb v jeskyních (zejména zakázané manipulace).
 3. Navštíví 2 zpřístupněné a 3 další horizontální jeskyně.
 4. Zná základní krasové jevy povrchové a ví, jak vznikají.
 5. Umí se navázat na jistící lano, umí sbalit lano do panenky.
 6. Umí popsat oběh vody v krasovém území.
 7. Ovládá pohyb v horizontální jeskyni (orientace, plazení, komínování, rozpor).
 8. Zná druhy světel do jeskyní a umí je používat (karbidka, akumulátorová svítilna).
 9. Zná nejdůležitější krasové oblasti u nás včetně významných jeskyní.
 10. Zná základy práce s hornickou soupravou a pořídí náčrt jeskyně.
 11. Má přehled o rostlinách a živočiších typických pro krasové oblasti (zejména žijící v podzemí, včetně specifik).
 12. Umí se vhodně obléci do jeskyně.
 13. Umí číst v plánu horizontální i vertikální jeskyně.
 14. Zná minerály, které se vyskytují v našich jeskyních.
 15. Zná základy jištění.
 16. Zná použití lankového žebříku.
 17. Zná nebezpečí pohybu ve vodních jeskyních.
 18. Dokáže naplánovat a rozvrhnout vícedenní přírodovědnou jeskynní exkurzi (příprava materiálu, doprava, strava…).
 19. Zná základy první pomoci (přivolání pomoci, stabilizovaná poloha, ochrana před podchlazením, transport).
 20. Připraví alespoň jednoho člena oddílu ke splnění I.stupně této odbornosti.

Odbornost ASTRONOMIE

I.stupeň

 • 1.-4. podmínka z odbornosti Astronomie
 • 4 podmínky z odbornosti Astronomie
 • 2 podmínky z odborky Znalec neživé přírody (z jakékoliv odbornosti)

II.stupeň

 • splnit podmínky I.stupně
 • 5.-9. podmínka z odbornosti Astronomie
 • 3 podmínky z odbornosti Astronomie
 • 2 podmínky z odborky Znalec neživé přírody (z jakékoliv odbornosti)

III.stupeň

 • splnit podmínky II.stupně
 • splnit zbylé podmínky z odbornosti Astronomie

Podmínky

 1. Zná planetární soustavu.
 2. Zná 20 souhvězdí a některé význačné hvězdy včetně některých známých legend.
 3. Provede s družinou pozorování pěti zajímavých objektů viditelných bez dalekohledu.
 4. Vysvětlí zatmění Slunce a Měsíce, ví, co je to saros.
 5. Ví, co je synodická a siderická doba oběhu.
 6. Zná význačné polohy planet a ví, které jsou vhodné k pozorování.
 7. Postaví táborové sluneční hodiny.
 8. Má znalosti o planetě Zemi (oběh, sklon osy a z toho plynoucí jevy).
 9. Zná působení přitažlivosti Slunce a Měsíce na Zemi.
 10. Zná způsob určení polohy objektu na obloze (souřadnicové soustavy).
 11. Zná nejnovější názor na vznik sluneční soustavy.
 12. Popíše vznik a zánik hvězd.
 13. Zná současné názory na původ komet, některé známější zná podle jejich jména, popř. se zúčastní pozorování.
 14. Vysvětlí pojmy: asteroid, meteoroid, meteorit, meteor. Zná význačné meteoritické roje a u jednoho z nich určí četnost.
 15. Jednoduchým dalekohledem pozoruje Měsíc, dokáže podle mapy najít význačné objekty (krátery, moře, pohoří).
 16. Malým dalekohledem pozoruje některé zajímavé objekty (dvojhvězdy, mlhoviny, galaxie).
 17. Zná různé druhy časů, ví, proč se používají (střední, pravý sluneční, hvězdný, efemeridový).
 18. Zná principy dalekohledů a zhotoví si jednoduchý dalekohled.
 19. Zná základy konstrukce slunečních hodin.
 20. Zná současné kosmologické představy a umí o nich vyprávět.
 21. O svých pozorováních si vede záznamy.
 22. Uspořádá pro oddíl noční pozorování s následným vyhodnocením.
 23. Připraví alespoň jednoho člena oddílu ke splnění I.stupně této odbornosti.

Odbornost GEOLOGIE

I.stupeň

 • 5 podmínek z odbornosti Geologie
 • 3 podmínky z odborky Znalec neživé přírody (z jakékoliv odbornosti)

II.stupeň

 • splnit podmínky I.stupně
 • 5 podmínek z odbornosti Geologie
 • 3 podmínky z odborky Znalec neživé přírody (z jakékoliv odbornosti)

III.stupeň

 • splnit podmínky II.stupně
 • splnit zbylé podmínky z odbornosti Geologie

Podmínky

 1. Připraví trasu výpravy družiny nebo oddílu do přírody, na této výpravě najde a přesně určí 10 libovolných nerostů, hornin nebo zkamenělin.
 2. Pozná 15 nerostů a každý zařadí do třídy.
 3. Pozná 15 hornin, u každé popíše její typ a složení.
 4. Pozná 10 zkamenělin rostlin nebo živočichů, u každé doplní její původ.
 5. Má sbírku nerostů, hornin, nebo zkamenělin, kterou průběžně doplňuje. Do klubovny připraví výstavu ukázek ze své sbírky s vlastním odborným výkladem.
 6. Zhotoví sbírku 10 vlastních kreseb nebo fotografií význačných geologických (skalních) útvarů. Vystaví je v klubovně.
 7. V přírodě pozoruje důsledky činnosti vnějších geologických činitelů (vznik údolí, činnost ledovců. Větru apod.), na vybraném příkladu vysvětlí družině.
 8. Na výpravě nebo v okolí tábora najde a do mapky zakreslí aspoň tři prameny. U všech změří teplotu vody a vydatnost pramene, pokusí se vysvětlit, o jaký typ pramene jde.
 9. Zhotoví mapku výskytu zajímavostí geologického charakteru (skalní útvar, naleziště nerostů, meandry potoka, půdní profil ….) v okolí klubovny, tábora nebo na trase výpravy.
 10. Umí číst v geologické mapě. Podle geologické mapy vysvětlí družině geologické poměry regionu.
 11. Sám nebo s družinou navštíví geologické muzeum a napíše o tomto muzeu informaci do kroniky nebo oddílového časopisu.
 12. Navštíví aspoň dvě významné geologické lokality odlišného charakteru. O každé připraví výklad pro ostatní nebo informaci na nástěnku, do časopisu ……
 13. Zná základní oblasti Českého masívu a Karpat v ČR. Zná jejich geologické stáří a původ, ví, jakými typy hornin jsou budovány.
 14. Vysvětlí, co je nerost, má základní znalosti o krystalových soustavách a třídách nerostů.
 15. Vysvětlí co je hornina, ví, jak se dělí horniny podle původu a složení.
 16. Vysvětlí co je zkamenělina, ví, jak zkameněliny mohou vznikat.
 17. Zná hlavní geologická období a způsob jejich datování.
 18. Má zpracován seznam alespoň 10 titulů odborné a populárně naučné literatury, ví, jak s literaturou pracovat a kde ji sehnat.
 19. Připraví alespoň jednoho člena oddílu ke splnění I.stupně této odbornosti.