STARÉ – odborka Znalec živé přírody

ODBORKA ZNALEC ŽIVÉ PŘÍRODY, odbornost Botanika, odbornost Zoologie, odbornost Pěstitelství, odbornost Chovatelství


ODBORKA ZNALEC ŽIVÉ PŘÍRODY

I.stupeň

 • splnit 11 libovolných podmínek, minimálně jednu z každé odbornosti

II.stupeň

 • splnit podmínky I.stupně
 • splnit 9 libovolných podmínek, minimálně jednu z každé odbornosti

Odbornost BOTANIKA

I.stupeň

 • 7 podmínek z odbornosti Botanika
 • 3 podmínky z odborky Znalec živé přírody (z jakékoliv odbornosti)

II.stupeň

 • splnit podmínky I.stupně
 • 5 podmínek z odbornosti Botanika
 • 3 podmínky z odborky Znalec živé přírody (z jakékoliv odbornosti)

III.stupeň

 • splnit podmínky II.stupně
 • splnit zbylé podmínky z odbornosti Botanika

Podmínky

 1. Připraví trasu výpravy družiny nebo oddílu do přírody, na této výpravě najde a přesně určí 30 druhů libovolných rostlin.
 2. Najde a určí 50 druhů bylin.
 3. Najde a určí 30 druhů dřevin.
 4. Najde a určí 30 druhů výtrusných rostlin nebo hub (řasy, houby, lišejníky, mechorosty, plavuně, přesličky, kapradiny).
 5. Najde v přírodě 20 rostlin, které se dají použít k jídlu (plody, houby, čaje ….).
 6. V zimě pozoruje a určí alespoň 25 libovolných rostlin.
 7. Zná a v přírodě najde jedovaté rostliny a houby, umí je rozeznat od podobných jedlých. U 5 z nich zná příznaky otravy a umí poskytnout první pomoc.
 8. V přírodě pozoruje vegetaci (nepřítomnost lišejníků, opadané jehličí apod.) příznaky znečištění životního prostředí, vysvětlí družině, jak jsou rostliny ohroženy.
 9. Zná aspoň 10 druhů léčivých bylin. Zná zásady jejich správného sběru a sušení. Dva druhy bylin usuší a připraví k použití.
 10. Připraví sbírku semen a plodů rostlin, současně popíše a vysvětlí různé způsoby jejich rozšiřování.
 11. Zhotoví sbírku 25 vlastních kreseb nebo fotografií rostlin, vystaví je v klubovně.
 12. Zhotoví sbírku 25 herbářových položek (ve standardní úpravě) běžných rostlin, vystaví je v klubovně.
 13. Vypěstuje alespoň 10 exemplářů libovolné dřeviny, vysadí na zahradě, před domem, klubovnou apod.
 14. Připraví jednoduchý pokus nebo mikroskopické pozorování, předvede a vysvětlí před oddílem a družinou.
 15. Dovede určovat rostliny podle botanického klíče, předvede a vysvětlí družině.
 16. Navštíví tři významné botanické lokality odlišného charakteru. O každé připraví výklad pro ostatní nebo informaci na nástěnku, do časopisu apod. (charakteristika lokality, popis významných druhů).
 17. Vysvětlí jaká je úloha rostlin v přírodě, popíše hlavní rozdíly mezi rostlinami, houbami a živočichy, zná hlavní skupiny rostlin, stručně je popíše.
 18. Vysvětlí jaká je úloha hub v přírodě, ví, co je parazitismus, saprofytismus a mykorrhiza. Družině vysvětlí úlohu hub v přírodě.
 19. Prokáže základní znalosti anatomie a fyziologie rostlin (stavba rostlinného těla, fotosyntéza, rozmnožování rostlin).
 20. Na konkrétním příkladu v přírodě popíše a vysvětlí strukturu rostlinného společenstva.
 21. Ví, čím jsou ohroženy rostliny a jejich společenstva (i nás i ve světě), zná zásady ochrany přírody a životního prostředí.
 22. Má zpracovaný seznam alespoň 10 titulů odborné a populárně naučné literatury, ví, jak s literaturou pracovat a kde ji sehnat.
 23. Připraví alespoň jednoho člena oddílu ke splnění I.stupně této odbornosti.

Odbornost ZOOLOGIE

I.stupeň

 • 7 podmínek z odbornosti Zoologie
 • 3 podmínky z odborky Znalec živé přírody (z jakékoliv odbornosti)

II.stupeň

 • splnit podmínky I.stupně
 • 5 podmínek z odbornosti Zoologie
 • 3 podmínky z odborky Znalec živé přírody (z jakékoliv odbornosti)

III.stupeň

 • splnit podmínky II.stupně
 • splnit zbylé podmínky z odbornosti Zoologie

Podmínky

 1. Podle vzhledu nebo stop pozná 20 druhů volně žijících savců.
 2. Podle hlasu v přírodě pozná 12 druhů ptáků.
 3. Podle vzhledu nebo siluet pozná 30 druhů volně žijících ptáků.
 4. Pozná 30druhů ryb, obojživelníků a plazů u nás volně žijících.
 5. V přírodě pozoruje aa určí 50 druhů nebo rodů bezobratlých.
 6. Zná alespoň 20 druhů chráněných živočichů, ví, čím jsou živočichové ohroženi. Vysvětlí hlavní zásady jejich ochrany.
 7. V okolí tábora nebo bydliště si připraví jednoduché stanoviště pro pozorování živočichů. Stanoviště pravidelně navštěvuje a zaznamenává, co pozoroval.
 8. Vyrobí a správně umístí aspoň 5 budek pro ptáky (nebo jiné živočichy), nejméně po dobu jedné hnízdní sezóny je pravidelně pozoruje a vede záznam o jejich osídlení.
 9. Zhotoví krmítko pro ptáky, v zimě ptáky pravidelně přikrmuje.
 10. Zhotoví sbírku 25 vlastních kreseb nebo fotografií živočichů, vystaví je v klubovně.
 11. Zhotoví sádrové odlitky stop alespoň tří různých živočichů, popíše a vystaví v klubovně.
 12. Zhotoví mapku tažných cest ptáků, kteří hnízdí nebo protahují v okolí. Vystaví v klubovně.
 13. Připraví pozorování aspoň 10 různých druhů živočichů pro ostatní členy družiny. Při tom vysvětlí hlavní pravidla pozorování a popíše a určí živočichy. (Pokud má možnost, použije mikroskop, lupu, dalekohled atd.).
 14. Dovede určovat živočichy s pomocí literatury, předvede a vysvětlí družině.
 15. Vysvětlí základy stavby a funkce živočišného těla, má přehled o jednotlivých skupinách živočichů.
 16. Podrobně popíše stavbu a funkci těla a způsob života vybraného živočicha.
 17. Vysvětlí, jaká je role různých živočichů v přírodě, popíše potravní řetězec.
 18. Zná různé biotopy, ve kterých žijí živočichové. Každý biotop charakterizuje a vyjmenuje aspoň 5 pro něj typických živočichů.
 19. Pozoruje a družině vysvětlí aspoň tři projevy chování živočichů (např. komunikace, péče i potomstvo, značení teritoria atd.).
 20. Má zpracován seznam alespoň 10 titulů odborné a populárně naučné literatury, ví, jak s literaturou pracovat a kde ji sehnat.
 21. Připraví alespoň jednoho člena oddílu ke splnění I.stupně této odbornosti.

Odbornost PĚSTITELSTVÍ

I.stupeň

 • 6 podmínek z odbornosti Pěstitelství
 • 3 podmínky z odborky Znalec živé přírody (z jakékoliv odbornosti)

II.stupeň

 • splnit podmínky I.stupně
 • 6 podmínek z odbornosti Pěstitelství
 • 3 podmínky z odborky Znalec živé přírody (z jakékoliv odbornosti)

III.stupeň

 • splnit podmínky II.stupně
 • 6 podmínek z odbornosti Pěstitelství (pro splnění III.stupně je třeba mít splněnny podmínky 5, 6, 8, 9, 10, 11, 24, 25).

Podmínky

 1. Zná nejméně 20 druhů zahradních květin, o každé ví, jak ji pěstovat a k čemu se hodí (do skalky, do vázy….).
 2. Zná nejméně 20druhů nebo odrůd pěstovaného ovoce. Vysvětlí význam starých domácích odrůd stromů pro genofond.
 3. Zná nejméně 10 druhů zeleniny, o každém ví, jak ho pěstovat a jak ho upotřebit.
 4. Zná nejméně 20 druhů pokojových rostlin.
 5. Zná nejméně 5 druhů škůdců užitkových nebo okrasných rostlin. Zná způsoby ochrany před nimi. Zná nevýhody a nebezpečí použití chemických prostředků a vysvětlí, jak je možné se bez nich obejít nebo čím je nahradit.
 6. Zná nejméně 5 chorob okrasných nebo užitkových rostlin. Zná způsoby ochrany před nimi. Ví, co je fyziologická choroba rostliny a jak jí předcházet.
 7. Ví, kdy a jak sázet jednotlivé druhy rostlin.
 8. Popíše vlastnosti a složky půdy, vysvětlí význam jednotlivých složek půdy. Ví, jaký význam má pro kvalitu půdy její matečná hornina.
 9. Ví, jak ošetřovat půdu. Zná zásady ekologicky šetrného hnojení. Vysvětlí, v čem spočívá výhoda hnojení statkovými hnojivy nebo kompostem.
 10. Vysvětlí význam rozptýlené zeleně v krajině.
 11. Vysvětlí, jak je ohrožena půda a jak tomuto ohrožení bránit.
 12. Nakreslí jednoduchý plán části okrasné zahrady (předzahrádka, skalka…), připraví seznam pro osázení rostlinami s ohledem na jejich estetický účinek i nároky.
 13. Zryje a upraví záhon k osázení květinami nebo zeleninou.
 14. Sám nebo s pomocí osází část okrasné zahrady nebo skalky a nejméně 2 roky o ni pečuje.
 15. Upraví okolí klubovny jako okrasnou nebo užitkovou zahradu.
 16. Vyzdobí klubovnu pokojovými květinami nebo suchými vazbami.
 17. Provede odborný řez okrasné nebo ovocné dřeviny.
 18. V zahradě udržuje kompost (sám nebo ve spolupráci).
 19. Doma pěstuje nejméně 5 druhů pokojových rostlin, ví, z jaké pocházejí oblasti a jaké mají nároky na pěstování. Po dobu jednoho roku si vede záznamy o těchto rostlinách.
 20. Metodou vegetativního množení vypěstuje nejméně 20 rostlin pěti různých druhů a dále o ně pečuje.
 21. Ze semene vypěstuje aspoň 5 druhů trvalek (nebo dvouletek) a dále o ně pečuje.
 22. Oseje záhon aspoň 5 druhy zeleniny nebo letniček. O rostliny pečuje po celou vegetační sezónu.
 23. Za oknem nebo ve skleníku pěstuje přes zimu jeden druh zeleniny.
 24. Má zpracován seznam alespoň 10 titulů odborné a populárně naučné literatury, ví, jak s literaturou pracovat a kde ji sehnat.
 25. Připraví alespoň jednoho člena oddílu ke splnění I.stupně této odbornosti.

Odbornost CHOVATELSTVÍ

Podmínka, kterou musí splnit zájemce o odbornost Chovatelství:  Tuto odbornost může plnit ten, kdo doma chová nějaké zvíře (např: psa, kočku, fretku, drobné savce, plazy, akvarijní rybičky, hmyz, hospodářská zvířata…..) nebo aktivně spolupracuje při chovu zvířat někde jinde (chovatelská stanice, farma…..).

I.stupeň

 • 1.-6. podmínka z odbornosti Chovatelství
 • 2 podmínky z odborky Znalec živé přírody (z jakékoliv odbornosti)

II.stupeň

 • splnit podmínky I.stupně
 • 7.-14. podmínka z odbornosti Chovatelství
 • 2 podmínky z odborky Znalec živé přírody (z jakékoliv odbornosti)

III.stupeň

 • splnit podmínky II.stupně
 • zbylé podmínky z odbornosti Chovatelství

Podmínky

 1. Dlouhodobě a pravidelně pečuje o vybrané zvíře.
 2. Pravidelně své zvíře ošetřuje, čistí a udržuje mu prostor, ve kterém žije.
 3. Ví, kdy a čím své zvíře krmit, umí pro něj obstarat a uchovat potravu.
 4. Zná základy anatomie a fyziologie svého živočicha. Tyto znalosti umí použít při jeho chovu.
 5. Pozoruje chování svého zvířete, o zajímavých poznatcích si pořizuje záznamy.
 6. Ví, jak je nezbytná veterinární péče, ví, kde je nejbližší veterinář. Vede v patrnosti termíny pravidelných vyšetření a očkování.
 7. Vysvětlí, proč své zvíře chová, co mu jeho chov přináší.
 8. Zná předpisy o ochraně zvířat, podle svých možností brání jejich týrání.
 9. Zná projevy sociálního chování a komunikace svého zvířete.
 10. Ví, jak se jeho zvíře rozmnožuje, umí poznat samce a samici a různě staré jedince.
 11. Ví, jaké nejběžnější nemoci a parazité mohou napadnout jeho zvíře a jak se proti nim bránit.
 12. Zná nejdůležitější druhy či plemena zvířat příbuzná s tím, které chová.
 13. Své zvíře ukáže ostatním členům družiny nebo oddílu nebo o něm připraví sérii fotografií či videofilm. Vysvětlí družině základy biologie a hlavní zásady chovu svého zvířete.
 14. Umí připravit prostor pro své zvíře (výběh, akvárium, terárium….) tak, aby se zde cítilo přirozeně a aby odpovídal jeho potřebám. Ví, jaká je minimální velikost tohoto prostoru.
 15. Ví, jak v přírodě vypadá biotop chovaného druhu nebo jeho volně žijících příbuzných. Umí upravit prostředí pro chov tak, aby odpovídalo biotopu živočicha.
 16. Ví, jak připravit podmínky pro rozmnožování a chov mláďat. Je-li to možné, tyto podmínky připraví.
 17. Ví, jaký je původ jím chovaných živočichů, ví, z jaké oblasti a z jakého biotopu pocházejí.
 18. Na příkladu vysvětlí, jak může umělý chov přispět k záchraně ohrožených druhů živočichů. Ví, co je genofond populace a druhu.
 19. S oddílem nebo družinou navštíví ZOO nebo farmu pro chov některých zvířat. Připraví a přednese odborný výklad o chovu vybraného druhu živočicha.
 20. Vysvětlí, jak může chov hospodářských zvířat a myslivost ohrožovat životní prostředí a jak tomuto ohrožení bránit.
 21. Má zpracován seznam alespoň 10 titulů odborné a populárně naučné literatury, ví, jak s literaturou pracovat a kde ji sehnat.
 22. Připraví alespoň jednoho člena oddílu ke splnění I.stupně této odbornosti.
Příspěvek byl publikován v rubrice skauti a skautky, skautská praxe. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.